ขย ายเ วลาให้ผู้ป ร ะกั นตน น ายจ้ างยื่ นทบทว นสิทธิ์ 29จ.สีแดงเข้ม ถึงสิ้ นเดื อ น ต.ค.นี้

ขย ายเ วลาให้ผู้ป ร ะกั นตน น ายจ้ างยื่ นทบทว นสิทธิ์ 29จ.สีแดงเข้ม ถึงสิ้ นเดื อ น ต.ค.นี้

ป ร ะกั นสังคมขย ายเวลา นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม. 40 ยื่นทบทวนสิทธิ ถึง 31 ตุลาคม นี้

เมื่ อวันที่ 7 ก.ย. 2564 สำนักงานประกันสังคม กระท ร ว ง แรงงาน ได้โพสต์ แ จ้ง ข่ า ว

สำ ห รั บนายจ้างและลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด สี แ ด ง เ ข้ ม

ที่มีสิ ท ธิ ต ามเงื่อนไข แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวย าฯ จากรั ฐบ า ล

ส า ม าร ถ ยื่ นแบบคำขอทบทวนสิทธิฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ซึ่ ง ส า มารถยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิ์โครงการเยียวย าได้ด้วยตนเอ ง

ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

โ ด ย ส า มารถดาว น์ โ ห ลดได้ที่เว็ปไซต์ www.sso.go.th

ข อ บ คุ ณ เพจสำนั กง า นปร ะ กันสังคม กร ะท ร วงแรงงาน

Leave a Reply